Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half nelson /hɑ:f'nelsn/  

  • thế ghì lưng (đấu vật)