Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half mourning /'hɑ:f'mɔ:niɳ/  

  • Danh từ
    đồ nửa tang (màu đen pha lẫn màu ghi...)