Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half moon /hɑ:f'mu:n/  

  • trăng bán nguyệt
    thời kỳ trăng bán nguyệt
    vật hình bán nguyệt