Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half measure /'hɑ:f'meʤə/  

  • Danh từ
    ((thường) số nhiều) biện pháp thoả hiệp, biện pháp hoà giải
    biện pháp nửa vời