Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half hose /'hɑ:f'houz/  

  • Danh từ
    bít tất ngắn