Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half holiday /,hɑ:f'hɒlədei/  

  • ngày được nghỉ buổi chiều