Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half hitch /'hɑ:f'hitʃ/  

  • Danh từ
    nút thắt nửa vời, nút thắt lỏng