Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half board /'ha:fbɔ:d/  

  • sự thuê khách sạn gồm tiền phòng, bữa điểm tâm và chỉ một bữa ăn chính

    * Các từ tương tự:
    half-boarder, half-boarding