Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hairpin bend /heəpin'bend/  

  • khúc cua gấp (trên đường)