Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hair-piece /'heəpi:s/  

  • Danh từ
    mái tóc giả