Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hair-line /'heəlain/  

  • Danh từ
    đường chân tóc (ở mặt)
    đường rất mảnh
    a hair-line crack
    vết nứt rất mảnh