Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hair-drier /'heə,draiə/  

  • Danh từ
    (cũng hair-dryer)
    máy sấy tóc