Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hail-fellow-well-met /'heil,felou'wel'met/  

  • tính từ
    thân thiết, thân mật
    thân mật với tất cả mọi người* danh từ
    bạn thân