Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

haemorrhage /'himəridʒ/  

 • Danh từ
  (Mỹ cũng hemorrhage)
  (y học) sự xuất huyết
  Động từ
  (Mỹ, cũng hemorrhoids)
  (y học)bị xuất huyết