Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc hành hương hồi giáo tới Mecca (ở tây A Rập Xauđi)

    * Các từ tương tự:
    hadji