Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

habitant /'hæbitənt/  

  • Danh từ
    người ở, người cư trú
    người Ca-na-dda gốc Pháp