Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

habitability /hæbitə'biləti/  

  • Danh từ
    tính ở được