Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

habiliment /hə'bilimənt/  

  • Danh từ
    (số nhiều) lễ phục
    (số nhiều)(đùa cợt) y phục, quần áo