Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

haberdashery /'hæbədæ∫əri/  

  • Danh từ
    hàng kim chỉ, hàng xén; cửa hàng xén
    hàng quần áo đàn ông