Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giờ quan trọng nhất
    (quân sự) giờ khởi sự, giờ nổ súng