Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều gymsums, gypsa ) (khoáng)
    thạch cao