Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giống thạch cao
    có thạch cao; bằng thạch cao