Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều gyppos
    người Ai-cập
    người Xư-gan