Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phàm ăn tục uống; nốc; ngốn
  hắn ta lúc nào cũng phàm ăn tục uống
  guzzle beer
  nốc bia
  tụi trẻ con đã ngốn hết cả bánh ngọt

  * Các từ tương tự:
  guzzler