Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hái)
    mép trên mạn tàu