Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cây cho gôm; cây cho nhựa