Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cây nhựa trám
    up a gum-tree
    (khẩu ngữ)
    gặp khó khăn