Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dòng nước ấm từ vịnh Mêhicô qua Đại Tây Dương đến châu Âu