Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bảng chỉ đường (cho khách du lịch...)