Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guesstimate /'gestimət/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự đoán định