Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái gạt đá (ở đầu xe lửa)