Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guard-chain /'gɑ:dtʃein/  

  • Danh từ
    cái móc, cái khoá (dây chuyền...)