Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guard-boat /'gɑ:dbout/  

  • Danh từ
    (quân sự) tàu tuần tiểu, tàu kiểm tra