Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guard rail /'ga:dreil/  

  • thành lan can (ở cầu thang)