Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gruesomeness /'gru:səmnis/  

  • Danh từ
    sự kinh tởm, sự khủng khiếp