Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gruesomely /'gru:səmli/  

  • Phó từ
    [một cách] kinh tởm, [một cách] khủng khiếp