Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

growing pains /'grəʊiŋ peinz/  

  • (y học) đau đầu xương tuổi đang lớn (của trẻ em ở chân)
    (nghĩa bóng) những vấn đề nảy sinh (trong quá trình phát triển của một cơ sở kinh doanh)
    công việc kinh doanh đang gặp phải nhiều khó khăn mới nảy sinh