Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (kiến trúc) vữa lỏng (để trát kẽ hở ở tường)
  Ngoại động từ
  trát (kẽ hở ở tường) bằng vữa lỏng
  Động từ
  ủi (đất) bằng mồm (lợn)

  * Các từ tương tự:
  grouter, grouty