Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) người hay càu nhàu, người hay cằn nhằn
    (kỹ thuật) tấm vấu dây xích (máy kéo)