Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    có cơ sở vững chắc