Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grounded-emmiter configuration   

  • (Kỹ thuật) cấu hình cực phát nối đất