Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grounded-base configuration   

  • (Kỹ thuật) cấu hình gốc nối đất