Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mặt đáy

    * Các từ tương tự:
    ground plane antenna