Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ground plane antenna   

  • (Kỹ thuật) ăngten mặt đất, ăngten địa diện