Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ground glass /'graundglɑ:s/  

  • Danh từ
    kính mờ