Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ground game /'graundgeim/  

  • Danh từ
    thú (săn) mặt đất (như thỏ, lợn rừng...)