Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ground forces /'ground'fɔ:siz/  

  • Danh từ số nhiều
    (quân sự) lục quân