Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ground floor /graʊnd 'flɔ:[r]/  

  • tầng một, tầng trệt
    be (get in) on the ground floor
    tham gia một tổ chức kinh doanh ngay từ đầu