Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người biển lận; người bo bo giữ của