Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vẻ nghiêm nghị
    tính khóc liệt
    tính kiên quyết không gì lay chuyển nổi